ONDERZOEK ADURE ADVOCATEN IN DRACHTEN & ZWOLLE

EN VOORNAMELIJK BAUKJE DIJKSTRA, DE DIRECTEUR.

            GVK Adure / Adure Advocaten is onderdeel van Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten
Let op: Baukje Dijkstra adverteert
in een brede rechtspraktijk voor (agrarische) ondernemers werkzaam te zijn. En naar eigen zeggen heeft zij agrarisch recht als een bijvak gestudeerd, en dus niet als een specialiteit; en ook neemt zij
zaken in andere, wellicht aan haar minder bekende rechtsgebieden aan: wat heel gauw teveel op je hooivork kan worden!
English Version      -      Contact Form


Rubriek 'Vraagtekenadvocaten'.
Letop: advocaten in deze rubriek zijn niet  per definitie corrupt, maar, voor de klant in kwestie:
wel een groot vraagteken. En dus worden Baukje Dijkstra, noch de medewerkers van Adure Advocaten of GVK Adure, door de schrijver van dit artikel als 'corrupt' aangemerkt.

LAATSTE NIEUWS IN ZAAK BAUKJE DIJKSTRA BIJ ORDE VAN ADVOCATEN!

De Zaak:

In november 2013, nadat een claiment beslag had gelegd op bedrijfsgoederen die de gedaagde in gebruik had, en de rechtbank ook vereiste dat gedaagde acties zou ondernemen die al waren ondernomen, nam de gedaagde Baukje Dijstra aan voor de zaak. Deze zaak betrof een belachelijke €50.000 vordering en onbewezen beschuldigingen, terwijl de waarde van de in beslag genomen goederen een fractie van de geclaimde 50k was.

In een tweede zaak had de gedaagde geen enkele kans van success, maar zelfs nadat hij heeft gesuggereerd de zaak terug te trekken haalde Baukje Dijkstra hem over de zaak toch voor de rechtbank te brengen, omdat de rechter kon worden verzocht te oordelen dat de rekening in termijnen mag worden voldaan. Nochtans, geen woord van haar naar de rechter omtrent termijnbetaling of hoeveel per maand, en dus gewoon een verhoging van mijn rekening.

Tijdens het proces weigerde mevrouw Dijkstra op de belangrijkste zitting te verschijnen, omdat de gedaagde een betaling van €193,00 had overzien.

Nadat de rechter het vonnis had uitgesproken, maakte Mvr. Baukje Dijkstra de €25,000 fout: zij informeerde de gedaagde dat hij drie maanden de tijd had om in beroep te gaan tegen het vonnis, terwijl hij slechts vier weken had. En dus is hij de kans om zijn gelijk te halen misgelopen en blijft hij met een som van rond €18,000 kosten en €7000,00 persoonlijke schade achter.


DE GROTE VRAGEN OMTRENT DE ADVOCAAT BAUKJE Dijkstra van ADURE ADVOCATEN B.V.:
1) Is deze vermeende fout te wijten aan onervarenheid van de advocaat of is het iets anders?
2) Dient een advocaat het besluit te nemen om op zo een kritische zitting niet te verschijnen omdat de gedaagde een betaling van € 190,00 over het hoofd heeft gezien?
3) Dient een advocaat een zeer kritische brief naar een secretaresse te delegeren?
Dit laatste verbijsterde zeker andere advocaten die het dossier hebben gelezen.
4) Is het mogelijk om een fout te maken zoals het niet informeren van een klant op de mogelijkheden na een vonnis? In dit geval was er een mogelijkheid voor 'bodemprocedure' en ook een 'executiegeschil'. Maar, dat moest de gedaagde elf maanden na het eerste vonnis van een andere advocaat te horen krijgen!


TER VERSTERKING VAN DE RECHTSZAAK TEGEN DIT BEDRIJF, VERZOEKT DE FEDL:
Alle informatie over Adure Advocaten B.V. dat u op basis van wat u op deze pagina heeft gelezen, wat u hebt meegemaakt of wat u hebt gehoord, nutting acht.

Heeft u vergelijkbaar gedrag met een- of meerdere van hun advocaten ervaren, mail ons.
Wie weet kunnen wij een gemmenschapelijke zaak tegen hen beginnen.

Let op: voor uw veiligheid, registreren wij uw IP adres niet wanneer u een bericht op onze forums plaatst. En het
contactformulier zal niet worden opgeslagen op onze servers, maar uw bericht zal worden doorgestuurd naar een gratis e-mailservice en daar zal het definitief worden verwijderd, nadat wij uw bericht hebben geknipt. Verander uw naam en gegevens voor 100% anonimiteit!

Krijg toegang tot alle websites in de wereld met 'proxy browsing' zoek ernaar. Hier een: http://prx.im 


To become a member of the FEDL, helping people online as a anonymous volunteer, just email us on this form with your nickname and email.  The work mainly exists of publishing and advising.INVESTIGATION ADURE ADVOCATEN IN DRACHTEN EN ZWOLLE

AND PRIMARILY BAUKJE DIJKSTRA, THE DIRECTOR


Section 'Vraagtekenadvocaten'.
Note: lawyers in this section are not per definition corrupt, but for the client in question, however:
one big question mark. So, Baukje Dijkstra, nor  employees of Adure Advocaten or GVK Adure, are  being labelled corrupt by the writer of this atickle.

The Case:

In November 2013, after a claiment confiscated company goods in the care of a defendant, the defendant put Baukje Dijstra on the case. This case involved a rediculous €50,000 claim and unproven accusations, while the value of the confiscated good was but a fraction of the 50k claimed. With another case the defendant had no chance of winning, but even after he tried to pull out the case, Baukje Dijkstra pursuaded him to proceed with it.

During the trial Mrs. Dijkstra refused to appear on a vital court hearing, because the defendent had missed a payment, owing her €193,00.

After the judge ruled against the defendant, because he could not, and she refused to appear, she made the €25,000 error: she advised the defendent that he had three months to appeal the decision, while he only had four weeks. And so he lost the chance to have the rogue verdict overthrown and was left with a €18000 bill and €7000 personal loss.


THE BIG QUESTIONS ABOUT THE LAWYER BAUKJE DIJKSTRA FROM ADURE ADVOCATEN B.V.:
1) Is this alleged error to blame on the lawyer's inexperience or is it something else?
2) Should a lawyer decide not to appear on such a critical case if a defendant has accidentally
overlooked a payment of €193,00?
3) Should a lawyer delegate a most critical letter to be written by a secretary? 
The latter surely has stunned other lawyers.
4) Is it possible to make an error such as failing to advise a client about the options after a verdict?
In this case there was a possibility for 'proceedings on the merits' and also a 'enforcement dispute'.TO STRENGTEN THE LAWSUIT AGAINST THIS COMPANY, THE FEDL HEREBY REQUESTS:
Any information on Adure Advocaten B.V. you deem useful, based on what you have read on this page, what you have experienced or what you have heard.

Have you experienced similar behaviour with any of their lawyers, EMAIL US.
Who knows we can prepare a communial case against them.

Note: for your security, we do not track your IP when you post on our message boards and the fommail you submit through the form will not be stored on the server, but it will be redirected to a free email service and deleted there, after we cut your message. Just change your name and details for 100% anonimity!

To become a member of the FEDL (Freedom of Expression Defense League) helping people online as an anonymous volunteer, just email us on this form with your nickname and email. The work mainly exists of publishing and advising.   Access any website in the world with 'proxy browsing' search for it. Here one: http://prx.im KANTOOR DRACHTEN  (The Office in Drachten,Friesland)

Mvr. Baukje Ester Dijkstra
http://www.gvkadure.nl/index.cfm?ID=2222

Drachten mr. O.C. Struif
http://www.gvkadure.nl/index.cfm?ID=141

mr. P. Sipma
http://www.gvkadure.nl/index.cfm?ID=2134
KANTOOR ZWOLLE  (The office In Zwolle, Overijssel)

Mw Mr M. Withaar
http://www.gvkadure.nl/index.cfm?ID=2299

mr. C. van Schaik
http://www.gvkadure.nl/index.cfm?ID=15

mr. H.M. van Eerten
http://www.gvkadure.nl/index.cfm?ID=1

mr. J.T.A.M. van Mierlo
http://www.gvkadure.nl/index.cfm?ID=17


--------------------------------------------------------------------------
Over Adure Advocaten B.V.
GVK Adure Agro Advocaten

Morra 2 1,
9204KH Drachten
Postbus 186,
9200AD Drachten

Telefoonnummer:  0512305160
Faxnummer: 0512305161


Algemeen directeur:
Baukje Esther Dijkstra
Born in 1982 in Barneveld, Gelderland.
 
Bestuurders:
Pieter Sipma
Born in 1961 in Westdongeradeel, Friesland.

 


CONTACT FORM

Reload page if you can't see the form.


All text on this site may be reproduced and published in any shape or form, except if the text is accompanied by a copyright statement.